Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Omheiningen MVP

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen en door ons ondertekend, zijn onze algemene voorwaarden steeds van toepassing en
primeren zij boven de eventuele voorwaarden van onze medecontractant. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere
voorwaarden van het contract, zullen deze laatste primeren.

2. Alle offertes, in welke vorm ook opgesteld, zijn gebaseerd op de thans geldende prijzen en gelden voor een termijn van één maand vanaf de
offertedatum, tenzij anders vermeld. Bijgevolg dient de schriftelijke aanvaarding van onze offerte, behoorlijk voor akkoord ondertekend, in ons bezit te
zijn uiterlijk op de laatste dag van de voormelde termijn. Na die termijn zijn wij gerechtigd tot prijsaanpassing over te gaan.

3. Wij hebben het recht om de prijs van de aangeboden materialen te herzien indien de prijs van het materiaal of van de kenmerkende grondstoffen
tussen de datum van de offerte en de voorziene datum van levering/plaatsing met meer dan 10% gestegen is. De prijsstijging wordt berekend door
vergelijking van de koers van het materiaal of van de grondstoffen op de relevante beurs of handelsplatform of de door de leverancier gehanteerde
prijs op de twee relevante data, en toepassing van de aldus bekomen coëfficiënt op de door ons aangeboden prijs van het materiaal of van de
grondstoffen. Eenzelfde herzieningsclausule is van kracht in geval van stijging van uurlonen.

4. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden gegeven ter informatie en geven nooit recht op verwijlintresten of schadevergoeding. Evenmin
geven zij recht tot vernietiging van de bestelling, tenzij zestig dagen na een aangetekende aanmaning tot levering.

5. Wij behouden ons het recht voor te allen tijde een voorafbetaling van 40% van de prijs te vragen vooraleer tot levering of uitvoering over te gaan. In
geval van uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie of faillissement is de klant niet gerechtigd de voortzetting van de lopende overeenkomsten te
eisen en/of kunnen wij de voortzetting afhankelijk maken van integrale voorafbetaling.

6. Bij weigering het gevraagde voorschot te betalen en/of bij verbreking of annulatie van de opdracht, hebben wij het recht de bestelling van
rechtswege als nietig te beschouwen en zal door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan 40% van het bedrag van de
bestelling dat nog niet werd uitgevoerd, onverminderd ons recht op een hogere te bewijzen schadevergoeding. Daarnaast dienen reeds uitgevoerde
werken en/of aangekochte materialen tegen de overeengekomen prijzen te worden vergoed.

7. De door ons uit te voeren verbintenissen zijn middelenverbintenissen en geenszins resultaatsverbintenissen. Zichtbare gebreken betreffende de
uitgevoerde werken en/of de aangewende materialen dienen binnen de 5 kalenderdagen na beëindiging van de werken schriftelijk te worden gemeld.
Klachten betreffende verborgen gebreken dienen ons op straffe van verval schriftelijk ter kennis gebracht worden binnen de tien dagen na
ontdekking van het gebrek

8. Het komt de klant toe om ons te verwittigen wat er onder de grond zit op de locatie alwaar de werken worden uitgevoerd. Wij kunnen aldus niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade aan bv. kabels, leidingen, buizen,… waarvan de klant ons niet voorafgaandelijk op de hoogte had gesteld. Wij
zijn evenmin aansprakelijk voor verzakkingen of grondverschuivingen onder de omheining, schade na het aanbrengen van externe voorwerpen aan de
omheining (vlag, doek, heidematten,….), de natuurlijke werking van hout (krimpen, uitzetten, kromtrekken,…) en/of stormschade aan de omheining

9. Wij hebben het recht de rechtmatig geweigerde of onder de garantie vallende leveringen en werken te vervangen, zonder dat dit aanleiding kan
geven tot gelijk welke schadevergoeding (indirecte kosten, schade, gebruiksderving, exploitatieverliezen e.d.m.) te onzen laste. Eventuele waarborgen
gelden slechts voor verborgen constructiefouten en kunnen nooit de door de constructeur of door onze leverancier verleende waarborg overstijgen. Bij
leverings- en montagewerken behoort alle schade veroorzaakt door gebrekkige materialen die niet door ons geleverd werden, uitsluitend tot de
verantwoordelijkheid van de klant, onder voorbehoud van verhaal van deze laatste op derden.

10. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang zij ons niet volledig werden betaald in hoofdsom, intresten, kosten en toebehoren van welke
aard ook. De klant mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks het nog niet volledig betaalde materiaal vervreemden, in pand geven, uitlenen,
onderverhuren, door derden laten gebruiken of zijn huurrechten geheel of ten dele overdragen, noch mag hij het bij de verkoop of de overdracht van
een handelszaak betrekken.

11. Al onze facturen dienen binnen de 14 dagen na factuurdatum te worden betaald. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de
vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest gelijk aan de Belgische wettelijke
intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12% per jaar, vanaf de vervaldag. In geval van foutieve niet-betaling van de schuld
op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 10%, met een minimum van 40,00 €
en een maximum van 2.500,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.

12. De niet-betaling van een factuur op haar vervaldag geeft ons het recht om van rechtswege en zonder ingebrekestelling elke verdere levering van
goederen en/of diensten op te schorten en brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling met zich mee: (1) de onmiddellijke opeisbaarheid van
alle nog niet vervallen facturen, zowel van onze firma als van onze nevenfirma’s en (2) schuldvernieuwing en/of bilaterale en/of multilaterale
schuldvergelijking, zowel ten voordele van onze firma als van onze nevenfirma’s. Onder ‘nevenfirma’s’ wordt verstaan: bedrijven behorende tot
dezelfde groep, met dien verstande dat het bewijs hiervan met alle middelen van recht geleverd kan worden.

13. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing, zonder dat enige verwijzingsregel kan leiden tot de toepassing van een ander recht. Gebeurlijke
geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het vredegerecht te Zelzate en/of rechtbanken met afdelingszetel te Gent, zelfs
wanneer de betaling bedongen is met cheques of wissels.

 

© 2023 OmheiningenMVP.be